Usługi geodezyjne

 Usługi geodezyjne

Na podstawie posiadanych uprawnień zawodowych z zakresu geodezji (nr upr. 19488 zakres 1 i 2) świadczymy następujące usługi:

·     mapy do celów projektowych (tradycyjne/numeryczne),

·     tyczenie budynków, 

·     tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, 

·     inwentaryzacje budynków, 

·     pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, 

·     inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, 

·     pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.), 

·     podziały działek,

·     rozgraniczenia,

·     wznowienia znaków granicznych,

·     wyznaczenia punktów granicznych,

·     mapy do celów prawnych (synchronizacje, służebności)

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania czynności zawodowych w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych.