Wycena nieruchomości

Na podstawie posiadanych uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego nadanych przez Ministra Budownictwa (nr upr. 4645) świadczymy następujące usługi:

 • Określanie wartości nieruchomości lokalowych,
 • Określanie wartości nieruchomości gruntowych,
 • Określanie wartości nieruchomości zabudowanych,
 • Określanie wartości nieruchomości rolnych,
 • wycena wynagrodzenia, odszkodowania - służebność przesyłu,
 • określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości ,
 • Określanie wartości praw, odszkodowań, nakładów,
 • Określanie wartości przedsiębiorstw,
 • Analizy rynku,
 • Doradztwo w zakresie odszkodowań/rekompensaty za utracone mienie zabużańskie.

Wyceniamy nieruchomości dla różnych celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • kupna - sprzedaży, zamiany nieruchomości,
 • ustalenia ceny sprzedaży-nabycia nieruchomości,
 • ustalenia ceny wejściowej do przetargów,
 • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • ustalenia wartości aportu,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizn,
 • podziału majątkowego,
 • zniesienia współwłasności,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd,
 • aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu,
 • ustalenia wysokości odszkodowań:
 • z tytułu wywłaszczenia nieruchomości,
 • z tytułu decyzji planistycznych,
 • za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • innych.

 

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa majątkowego